REACH, GHS, ZKem, Varnostni list

filefolder-napis

Zakon o kemikalijah (Zkem Ur.l. 110/2003)
 • svetovanje pri prometu s kemikalijami
 • svetovanje pri ukrepih za varovanje zdravja ljudi in okolja pred škodljivimi učinki kemikalij
 • svetovanje pri obveznostih in postopkih za proizvodnjo, skladiščenje, opravljanje prometa ali uporabo kemikalij
Preberi več spodaj

Uredba o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij (ES 649/2012)
 • svetovanje v postopku notificiranja (pridobitev RIN številke)
 • pomoč pri uporabi baze ePIC
Preberi več spodaj

Razvrščanje, označevanje in pakiranje nevarnih kemikalij (ES 1272/2008)
 • svetovanje glede zavezancev uredbe GHS
 • svetovanje glede vloge in obveznosti
Preberi več spodaj

Varnostni list
 • priprava varnostnega lista v skladu z uredbami REACH, GHS
Preberi več spodaj

REACH
 • svetovanje pri postopkih registracije in avtorizacije
 • svetovanje pri pripravi ocene kemijske varnosti in poročila o kemijski varnosti
 • možnost imenovanja edinega zastopnika
Preberi več spodaj

Nudimo strokovno in poglobljeno znanje iz področja uredb REACH, GHS, PIC, dostopnosti na trgu in uporabe biocidnih proizvodov, obstojnih organskih onesnaževal, skladiščenja in sporočanja kemikalij ter zakona o kemikalijah.

V skladu s 45.a členom ZKem svetovalec za kemikalije mora:

– poznati proizvodni ali prodajni program pravne ali fizične osebe, za katero opravlja naloge svetovalca za kemikalije,

– poznati zakonodajo in delodajalca opozarjati na zahteve in njegove obveznosti po tem zakonu, zlasti glede razvrščanja, pakiranja in označevanja nevarnih kemikalij, priprave varnostnih listov, usposabljanja zaposlenih, oglaševanja nevarnih kemikalij, prijave novih snovi, sporočanja podatkov o snoveh in pripravkih, prepovedi in omejitev prometa in uporabe določenih kemikalij,

– svetovati delodajalcu v drugih zadevah, povezanih s pogoji za opravljanje dejavnosti na podlagi tega zakona in drugih zakonov, ki urejajo proizvodnjo in promet kemikalij,

– zastopati delodajalca v upravnih zadevah v postopkih pri organu, pristojnem za kemikalije,

– sodelovati s svetovalci za kemikalije drugih pravnih in fizičnih oseb, ki proizvajajo nevarne kemikalije ali jih dajejo v promet.